தஞ்சை நீர்நிலைகளின் வளர்ச்சியும் வீழ்ச்சியும் !!!!

தஞ்சாவூர் ஒரு புராதானமான நகரம், தமிழ் பல்கலைக்கழகம் செய்த ஆய்வில் 10,000 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு  முன்னரே மனிதர்கள் இங்கே வாழ்ந்ததற்கான சுவடுகள் கிடைத்து உள்ளது. தஞ்சையின் உண்மையான வயதை யாராலும் [...]

17 Read More
Contact Us

For Immediate quires Please contact here...

Not readable? Change text. captcha txt